Zobrazit hlavní menu

SPC pro zrakově postižené

Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením, případně v kombinaci s jiným typem postižení a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Působíme v celém Zlínském kraji, výjimečně v krajích sousedících.

Žákům do ukončení školní docházky poskytujeme tyto poradenské služby:

 • speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku – např. diagnostiku zrakových funkcí, vyšetření školní zralosti, vyšetření úrovně psychomotorického vývoje, posouzení speciálních vzdělávacích potřeb klientů, vyšetření profesní orientace atp.;
 • následné zpracovávání odborných podkladů a doporučování konkrétníh podpůrných opatření pro školy a školská zařízení; 
 • posudky k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení a k maturitní zkoušce;
 • metodickou podporu rodičům a školám vzdělávajících děti a žáky se zdravotním znevýhodněním;
 • pomoc při tvorbě IVP (individuálních vzdělávacích plánů) včetně jejich následné konzultace;
 • pravidelnou speciálně pedagogickou intervenci nebo psychologickou podporu;
 • zprostředkování kontaktů na jiná odborná zařízení a návazné služby;
 • sociálně – právní poradenství
 • pravidelné reedukační cvičení a terapeutické vedení;
 • nácvik práce se speciálními učebními a kompenzačními pomůckami;
 • nácvik a rozvoj zrakových funkcí, zraková stimulace;
 • nácvik a rozvoj kompenzačních smyslů;
 • příprava žáka na čtení a psaní bodovým písmem;
 • nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu;
 • doporučování kompenzačních pomůcek;
 • příprava žáků na povinnou školní docházku;
 • poradenství v oblasti výchovy žáka;
 • zapůjčování odborné literatury, učebnic v bodovém písmu, kompenzačních pomůcek
 • zprostředkování společných akcí pro rodiče s dětmi

 

Působíme na odloučeném pracovišti SPC ve Zlíně, ul. Mostní 2397

 

Činnost centra se uskutečňuje zpravidla ambulantně na jednotlivých pracovištích nebo v terénu návštěvami ve školách nebo zařízeních pečujících o žáky se zrakovým postižením či v kombinaci s jiným typem postižení.

Tyto služby bezplatně zajišťuje odborný tým speciálních pedagogů - tyflopedů, psychologa a sociální pracovnice.

Poradenské služby jsou klientům poskytovány na základě předchozího objednání, které je možné učinit telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Kontakty pro objednávání nových klientů: 

email: spc@ddskolyzlin.cz

telefon: 739539 280

Ke vstupnímu vyšetření je potřeba přinést zprávu od očního lékaře.

 

Vydáno: 25. 11. 2022 | Naposled upraveno: 16. 05. 2024 | Autor: Administrátor