Zobrazit hlavní menu

Historie organizace

 V září 1960 se ve Zlíně v malé vilce v ulici Hluboká začal naplňovat tehdejší nový školský zákon č. 186/1960. Začala zde pracovat pomocná škola. Vlastně opět začala pracovat, protože úplné počátky speciálního školství a pomocné školy se datují ve Zlíně až do roku 1930. Tehdy byly zřizovány pomocné třídy v obecných školách. Podle tohoto zákona měla škola hlavně diagnostický úkol. Měla rozhodnout o vzdělavatelnosti dětí a to nejdéle do 2 let od nástupu do školy. Počítalo se s tím, že zde budou děti šesti až devítileté.

V prvním roce bylo do školy zařazeno 25 žáků. Již tehdy byl součástí školy internát přímo v budově. Proto zde byly umístěny děti s nařízenou ústavní výchovou. V praxi se stávalo, že děti setrvávaly ve škole déle, často až do 15 let. Proto škola přivítala novou koncepci a od roku 1978 byla pomocná škola (dnes základní škola speciální) určena dětem, které se pro své postižení nemohou vzdělávat ani ve zvláštní škole. Vzdělávací proces byl rozdělen do nižšího, středního a vyššího stupně a byl osmiletý.

Další novelou zákona v r. 1990 se školní docházka prodloužila o pracovní stupeň, tedy na 10 let. Tímto se legislativně upravila zkušenost pedagogů, že žáci se středním a těžším mentálním postižením potřebují vzdělávání dlouhodobé. S rostoucí potřebou míst se pomocná škola rozšířila v roce 1985 o pracoviště ve Lhotě u Malenovic. Sem denně dojížděly děti ze Zlína, Otrokovic a blízkého okolí. Zároveň se škola přemístila do bývalého dětského domova na Pasekách a škola na Hluboké prošla rozsáhlou rekonstrukcí. 
V roce 1986 vzniklo další odloučené pracoviště na Svárově u Březolup s týdenním pobytem pro žáky z okresu Uherské Hradiště. Po dokončení opravy původní budovy na Hluboké ul. se škola rozdělila. Na Pasekách žily a vzdělávaly se děti s ústavní výchovou a s dlouhodobým pobytem, na Hluboké byl týdenní pobyt.

V roce 1989 organizace sídlila ve 4 budovách ve dvou okresech s kapacitou 70 žáků. 
Velké změny nastaly po roce 1989. Mladý pedagogický sbor využil všech příležitostí k pozvolným změnám v oblasti vzdělávání i společenského života. Přínosem pro rozvoj školy se stalo přestěhování do společné budovy.

Od roku 1993 tedy sídlíme na Lazech v krásném prostředí, máme velkou zahradu v blízkosti lesa a do města také není daleko.

Od roku 1992 jsme se připojili k experimentálnímu zřízení speciálně pedagogického centra, přípravného stupně, praktické školy jednoleté. Později byly ministerstvem školství tyto součásti uznány jako právoplatná školská zařízení.

V souladu se zákonem č. 109/2002/Sb. vzniká v roce 2002 samostatné školské zařízení - dětský domov. Internát školy a dětský domov se tak stávají samostatnými součástmi.

Od roku 2007 přibyla v Rejstříku škol a školských zařízení možnost vzdělávat v naší instituci i žáky základní školy praktické, dnes základní školy – vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
V letech 1995 – 2008 jsme vzdělávali žáky na odloučeném pracovišti v Otrokovické Naději a v letech 2003 – 2013 při domově pro zdravotně postižené ve Fryštáku – 3 roky na místní faře a 7 let v místní základní škole.
V letech 2009 – 2010 byla postavena nová budova dětského domova a zcela zrekonstruována hlavní budova školy. Zaměstnanci Speciálně pedagogického centra se přestěhovali do uvolněných prostor bývalé bytovky v areálu školy.
Vzhledem k narůstající potřebě včasné a pravidelné diagnostiky dětí s mentálním postižením bylo na podzim 2010 otevřeno odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra ve Valašském Meziříčí.
V srpnu 2011 na základě Usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje byla k naší organizaci připojena Mateřská škola a speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené ve Zlíně na Obecinách a vzniklo tak další odloučené pracoviště. Speciálně pedagogické centrum na Lazech prošlo v roce 2012 kompletní rekonstrukcí a zaměstnanci a klienti tak získali důstojné prostředí pro svou práci.
Mateřská škola od roku 2013 rozšiřuje svou působnost pro děti se zrakovým, mentálním, kombinovaným postižením a pro děti s PAS.
Vzhledem k nevyhovujícím prostorům pracoviště Obeciny se speciálně pedagogické centrum v únoru 2014 přesunuje do prostor Základní školy Mostní ve Zlíně. Po plánované rekonstrukci v prostorech školy na Mostní dojde koncem roku 2014 také k přestěhování mateřské školy. 
Instituce nabízí v dnešní době všestrannou nabídku výchovy, diagnostiky a vzdělávání dětem s různým typem a stupněm postižení a je silnou organizací s dostatečným materiálním a personálním zázemím.

 

Vydáno: 23. 10. 2020 | Naposled upraveno: 06. 11. 2020 | Autor: Administrátor