Zobrazit hlavní menu

Projekty a spolupráce

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA V PROJEKTU MAP IV

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín, ORP Valašské Meziříčí a
ORP Rožnov pod Radhoštěm (MAP IV)

Smyslem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání je podpořit společné plánování,
rozvoj spolupráce a předávání zkušeností v oblasti předškolního a základního školního
vzdělávání na místní úrovni.
Tento místní akční plán funguje v území již od roku 2016. Projekt MAP IV navazuje na
předchozí MAP III realizací navrhnutých aktivit, které jsou určeny pro pracovníky ve
vzdělávání, děti, žáky i širokou veřejnost, a to v období 1. 12. 2023 – 31. 12. 2025.
Témata:
- téma podpory moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových
kompetencí
- téma rozvoje potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným
znevýhodněním
- téma podpory pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a
podpory managementu třídních kolektivů
V projektu MAP IV jsou ustaveny 3 pracovní skupiny, které se pravidelně scházejí minimálně
4x ročně.
PS pro rovné příležitosti se podílí se na řešení přechodů ve vzdělávání (například MŠ/ZŠ;
první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia), zaměřuje se zejména na vzájemné
vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedenou diskusi o problematice
nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol, posuzuje
navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného
přístupu ke vzdělání, vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popisuje
příčiny (důvody) tohoto stavu a navrhuje, plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných
příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území, aktivně se podílí na celém
procesu společného plánování v území a na aktualizaci dokumentace MAP, projednává a
připomínkuje (aktualizované) dokumenty Místního akčního plánu, spolupracuje s PS pro
financování.
Do tohoto projektu ve Zlíně je zapojen speciální pedagog SPC jako vedoucí Pracovní
skupiny pro rovné příležitosti.
Do projektu MAP v ORP Valašské Meziříčí je zapojen speciální pedagog SPC jako člen
pracovní skupiny.
Do projektu MAP v ORP Rožnov pod Radhoštěm je zapojen speciální pedagog SPC jako
člen pracovní skupiny.

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA V PROJEKTU "OP JAK"

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002339

Název projektu: OP Jan Amos Komenský Šablony pro ZŠ a MŠ I.

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejich obyvatel.

 

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA V PROJEKTU "POŘÍZENÍ SOUBORU KAMEROVÝCH LUP - DOVYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ KOMPENZAČNÍMI POMŮCKAMI".

V rámci dlouhodobého grantového programu HGŘ 2023 Asistivní technologie a kompenzační pomůcky se podařilo našemu SPC z celonárodní veřejné sbírky Světluška získat finanční prostředky pro pořízení souboru kamerových lup.

Tento projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření služeb pro klienty SPC se zrakovým postižením. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Poskytnutý příspěvek činí 212 075,- Kč. Budou za něj pořízeny dvě kamerové lupy, které budou umístěny v prostorách našeho pracoviště a budou sloužit pro práci s klienty se zrakovým postižením.

 

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA V PROJEKTU FINANCOVANÉM EU - NEXT GENERATION EU - DIGITALIZACE ŠKOL

 

Naše škola je zapojena v projektu - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III

 

 

 

Naše škola je zapojena v projektu FINANCOVANÉM EU - NEXT GENERATION - Doučování žáků škol

 

Naše škola je zapojena v projektu Šablony II OP VVV

registrační číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012712

Zahájení: 1.9.2019

Ukončení: 26.12.2021 

Seznam šablon:

Mateřská škola

 • DVPP - „Matematická pregramotnost“
 • DVPP - „ICT“
 • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím Supervize

Základní škola

 • DVPP „Matematická gramotnost“
 • DVPP - „ICT“
 • DVPP v oblasti psychosociálního rozvoje
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků v ZŠ
 • Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím Supervize 

 

Naše škola spolupracuje s UP Olomouc na projektu:

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363, v rámci  OP VVV

Zahájení: 1.1.2020

Ukončení: 31.12.2022

 

Naše škola je zapojena v projektu - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II 

 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039  
Realizátor projektu: Statutární město Zlín, partnerem je Regionální rozvojová agentura Východní Moravy  
Realizace projektu: 1.12.2018 – 30.11.2021 (36 měsíců)  
 

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zaměřený na spolupráci aktérů vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín, stanovuje priority a pomáhá k dosažení cílů vzdělávací politiky. Je zaměřen na kvalitní předškolní, základní a volnočasové vzdělávání, které má poskytnout rovné příležitosti a maximální rozvoj všem dětem. 

Vydáno: 23. 10. 2020 | Naposled upraveno: 09. 07. 2024 | Autor: Administrátor