Informace


Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které ve Zlínském kraji poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělání dětí, žáků, studentů se zdravotním znevýhodněním, a to zejména s mentálním postižením a zrakovým postižením a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Žákům do ukončení školní docházky poskytuje tyto poradenské služby:

 • komplexní diagnostiku (psychologickou, speciálně pedagogickou) zejména za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb;
 • zjišťuje připravenost žáků na povinnou školní docházku;
 • poskytuje kariérové poradenství;
 • vydává doporučení k poskytování podpůrných opatření nutných ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • metodickou podporu rodičům a školám vzdělávajících žáky se zdravotním znevýhodněním;
 • pomoc při tvorbě IVP (individuálních vzdělávacích plánů) včetně jejich následné konzultace;
 • řešení výukových obtíží u žáků;
 • poradenství v oblasti výchovy žáka;
 • pravidelnou speciálně pedagogickou nebo psychologickou podporu;
 • zprostředkování kontaktů na jiná odborná zařízení a návazné služby;
 • sociálně – právní poradenství.

Dále nabízí:

 • pravidelné reedukační cvičení a terapeutické vedení;
 • speciální výcvik směřující k všestrannému rozvoji kognitivních funkcí;
 • nácvik práce se speciálními  (kompenzačními) pomůckami;
 • provádění smyslových cvičení a zrakové stimulace;
 • nácvik a rozvoj kompenzačních smyslů;
 • nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace
  a samostatného pohybu;
 • zajišťování optických pomůcek;
 • zapůjčování odborné literatury;
 • zapůjčení učebnic v bodovém písmu a kompenzačních tyflopedických pomůcek;
 • zprostředkování společné akce pro rodiče s dětmi.

Činnost centra se uskutečňuje zpravidla ambulantně na jednotlivých pracovištích nebo v terénu návštěvami ve školách nebo zařízeních pečujících o žáky s mentálním nebo zrakovým postižením či kombinací uvedených postižení.

Tyto služby bezplatně zajišťuje odborný tým speciálních pedagogů, psychologů a sociálních pracovnic.

 

Navštívit můžete tato pracoviště:

 • Pracoviště Zlín - Lazy VI 3695
 • Pracoviště Zlín - Mostní 2397
 • Pracoviště Valašské Meziříčí, Křižná 782 (vchod z ulice Vodní)

 

 

 

Vydáno: 26. 10. 2020 | Naposled upraveno: 07. 10. 2022 | Autor: Administrátor