Informace

Mateřská škola

Mateřská škola (MŠ) s celodenním provozem se nachází v městské čtvrti Letná ve Zlíně na ulici Mostní 2397, jako odloučené pracoviště zařízení DD, MŠ, ZŠ a PRŠ Zlín Lazy.

Zřizuje ji Zlínský kraj a je jedinou mateřskou školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlíně a okolí.

Je určena pro děti se zrakovým znevýhodněním a pro děti s mentálním znevýhodněním, více vadami a PAS.

 • Dopravní dostupnost do MŠ je dobrá, v blízkosti MŠ se nachází zastávka trolejbusu č.4,5 Letná – škola.
 • Prostory MŠ jsou upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Celá MŠ je řešena bezbariérově, s bezbariérovým vstupem a šikmou schodišťovou plošinou.
 • Mateřská škola se organizačně dělí na dvě třídy. Do tříd jsou zařazovány děti různého věku, třídy jsou heterogenní, kapacita MŠ je 24 dětí.
  Třídy MŠ a prostory MŠ jsou vybaveny speciálními pomůckami a přístroji, které jsou každodenně využívány k reedukaci a kompenzaci vad dětí a pro individuální práci s dětmi.
 • Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Krok za krokem , vycházejícího z RVP pro předškolní vzdělávání.
 • MŠ zajišťuje komplexní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím předmětů speciálně pedagogické péče a individuálních reedukačních a kompenzačních činností. Veškeré činnosti v rámci MŠ respektují možnosti dítěte, dětem je v maximálně možné míře věnován individuální přístup.

 

Výchovně vzdělávací činnosti probíhají ve dvou třídách.

 1. třída – sluníčka– jsou zde přijímány děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Tato třída je určena  pro děti s mentálním postižením, více vadami a PAS v kombinaci s mentálním postižením.  Kapacita třídy je 8 dětí.
Činnosti jsou zde zaměřeny převážně na:

 • adaptaci dětí na prostředí MŠ,
 • sebeobslužné a pracovní činnosti,
 • osvojení si hygienických návyků,
 • rozvoj komunikačních dovedností,
 • seznamování s organizací činností,
 • nácvik veškerých dovedností souvisejících s reedukací a kompenzací směřující k dosažení co největší samostatnosti těchto dětí
 • postupnou přípravu na vstup do základního vzdělávání.

 1. třída – sovičky- do této třídy jsou zařazovány děti s různým typem a stupněm zrakového a kombinovaného postižení, PAS a jiným znevýhodněním, ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Kapacita třídy pro děti se zrakovým postižením je 14 dětí.
  Činnosti v této třídě jsou zaměřeny především na:
 • reedukaci a kompenzaci zrakových vad dětí. Mateřská škola má pro zajišťování komplexní péče o zrakově postižené děti velmi dobré zázemí /speciální přístroje a pomůcky, kvalifikovaný personál/. Významnou součástí náplně práce MŠ je příprava těžce zrakově postižených dětí na úspěšnou integraci dětí do běžných ZŠ v místě jejich bydliště. 

 

 • vzdělávání dětí s PAS a jiným znevýhodněním.

 

Děti si osvojují veškeré dovednosti, systematicky rozvíjí své schopnosti a poznatky ve shodě s RVP pro předškolní vzdělávání. Hlavním cílem je příprava těchto dětí na vstup především do běžné ZŠ, rozvoj schopnosti učit se, být aktivní.

 

Vydáno: 10. 11. 2020 | Naposled upraveno: 10. 11. 2020 | Autor: Administrátor