Informace ZŠ

Základní škola

Základní škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) souvisejícími předpisy v platném znění.

Posláním základní školy je umožnit žákům s lehkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s PAS pomocí speciálních metod a forem práce dosáhnout co možná nejvyšší úrovně znalostí. Výchovně vzdělávací proces se přizpůsobuje zvláštnostem psychického i fyzického vývoje našich žáků. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Po příchodu žáka se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci na nové prostředí, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí, snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku.

Základní škola má devět ročníků a člení se na 1. stupeň (1.-5. ročník) a 2. stupeň (6.-9. ročník).

Žáci jsou vyučováni na 1. i 2. stupni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Pomoz mi, abych to dokázal sám!

Důležitým požadavkem vzdělávacího procesu je zajištění individuálního přístupu, respektování individuálního tempa a používání specifických vyučovacích metod.

Využíváme co největší množství vhodných názorných pomůcek a speciálních i elektronických učebnic. Do vyučování často začleňujeme výuku formou hry.

Naše škola disponuje kvalitním technickým vybavením jako např. dotyková televize, tablety, interaktivní tabule. Vše je žákům při výuce k dispozici.

Ve třídách je snížený počet žáků. V každé třídě pracuje asistent pedagoga.

Důraz je kladen na vytvoření příjemné atmosféry, na sympatie mezi učitelem a žákem a společný zájem o školní práci.

Školní výuku zpestřujeme různými výchovně vzdělávacími akcemi (návštěva divadelních představení, výstav, besedy pro žáky). Během školního roku pro žáky připravujeme výtvarné soutěže, mikulášskou nadílku, předvánoční besídky, Dětský den.

Na konci základního vzdělávání žák:

 • Využívá vhodné naučené metody
 • Pracuje s učebnicemi, učebními materiály
 • Používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
 • Dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
 • Chápe obecně používané termíny
 • Uvědomuje si vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním

Po ukončení základní školy vzdělání mají žáci možnost pokračovat ve vzdělávání na praktické škole dvouleté.

 

Základní škola speciální

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základy vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola speciální. Tento obor vzdělání je určen žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a PAS.

Žáci v základní škole speciální jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání - základní škola speciální - „Tvořivá škola“.

Vzdělávací program Základní školy speciální je desetiletý a člení se na první stupeň, který tvoří 1. až 6. ročník, druhý stupeň, který tvoří 7. až 10. ročník. Od základní školy se odlišuje organizačními formami vzdělávání i obsahovým zaměřením výuky. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků.

Základní škola speciální poskytuje vzdělávání žákům s takovou úrovní rozumových schopností, která jim nedovoluje zvládat požadavky obsažené v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání RVP ZV.

Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojují základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života.

Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování přiměřených poznatků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. Rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků je založené na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností.

Ve vzdělávacím procesu jsou využívány speciální metody a formy edukace – například:

 • Metody alternativní a augmentativní komunikace
 • Logopedie
 • Globální čtení
 • Strukturované učení
 • Muzikoterapie, prvky arteterapie
 • Využití IT techniky a specializovaného softwaru

O převedení žáka ze vzdělávacího programu základního vzdělávání do vzdělávacího programu základní školy speciální rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení,  s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce žáka.

 

Přípravný stupeň základní školy speciální

Třída přípravného stupně základní školy speciální, poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem.

Vzdělávání je určeno nejméně 4 a nejvýše 6 žákům ve třídě. Vzdělávání trvá minimálně jeden, nejdéle však tři roky.

O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Do této třídy lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku.

Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro přípravný stupeň ZŠ speciální, vycházejícího z RVP pro předškolní vzdělávání  – příloha ŠVP pro obor vzdělání ZŠ speciální.

Cílem vzdělávání v přípravném stupni je:

 • zvyšovat fyzickou pohodu dítěte a zlepšovat jeho tělesnou zdatnost,
 • rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti,
 • učit děti sebeobslužným dovednostem, základním hygienickým návykům a vést je ke zdravému životnímu stylu.
 •  

Žáci jsou vzděláváni ve čtyřech tematických celcích:

Komunikace a rozvoj řeči

 • rozvoj komunikativních a interaktivních dovedností
 • nastavení individuálního komunikačního systému
 • rozvoj sociálních dovedností
 • rozvoj adaptačních schopností
 • řečová výchova
 • rozvoj hudebně pohybových dovedností

Poznávací činnosti

 • rozvoj smyslového vnímání a myšlenkových operací
 • rozvoj pozornosti a soustředění
 • matematická představivost
 • rozvoj grafomotorických dovedností

Pracovní činnosti

 • rozvoj pracovních dovedností a samostatnosti při práci
 • rozvoj manipulačních dovedností
 • rozvoj stolovacích dovedností
 • rozvoj sebeobslužných dovedností
 • rozvoj hygienických dovedností

Pohybové činnosti

 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj obratnosti a rovnovážná cvičení

 

 

 

 

Vydáno: 15. 10. 2020 | Naposled upraveno: 20. 11. 2020 | Autor: Administrátor