Informace internát

Internát představuje školské výchovné a ubytovací zařízení, které je zřízeno podle § 117 zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a řídí se vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění.

Internát poskytuje dětem a žákům školy  vždy od pondělí do pátku ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost  školy a zajišťuje těmto dětem a žákům školní stravování Internát se nachází ve druhém patře budovy školy a je určen žákům školy ze vzdálenějších míst Zlínského kraje nebo žákům v tréninku sociálních dovedností či individuálních potřeb zákonných zástupců..

Kapacita internátu umožňuje ubytování 16 dětí a žáků, kteří jsou rozděleni do dvou výchovných skupin s přihlédnutím k jejich věku a individuálním potřebám. K dispozici jsou ložnice se 2 až 4 lůžky, dvě společenské místnosti a odpovídající sociální zázemí.

Hlavním cílem je komplexní rozvoj osobnosti dětí a žáků, přičemž základním principem je diferenciace a individuální přístup. Důraz je kladen na vytváření pozitivní atmosféry a mikroklimatu prostředí a týmovou spolupráci všech pracovníků na internátu i  ve škole. Internát však není pokračováním školního vyučování. Má svá specifika, která jej odlišují od školního vyučování. Během odpoledních a večerních činností mají děti dostatek prostoru k rekreaci, k rozvíjení svých zájmů i odpovídajícímu odpočinku. Nezbytná je každodenní příprava na vyučování. Internát nabízí dětem a žákům širokou škálu volnočasových aktivit a výchovně vzdělávacích činností různého zaměření. Cílem činností na internátu je nejen děti zabavit, ale také je něco nového naučit.

V rámci výchovy a vzdělávání dětí a žáků na internátu využíváme následujících forem výchovně vzdělávací práce:

  • nabídka spontánních činností – hry a činnosti dětí/žáků podle jejich vlastního výběru,
  • zájmové činnosti – společná i individuální činnost s dětmi/žáky pro rozvoj jejich zájmů (činnosti výtvarné, hudební, pohybové, pracovní, společenské hry),
  • individuální práce s jednotlivci – individuální rozvoj schopností a dovedností dětí a žáků, příprava na vyučování,
  • odpočinková činnost dětí a žáků – nabídka rekreačních a relaxačních aktivit pro regeneraci a odpočinek,
  • aktivity mimo prostory a okolí internátu – plavání, vycházky, výlety, kulturní akce, návštěvy knihovny, muzea, galerie,
  • terapeutické aktivity – muzikoterapie, canisterapie, aromaterapie, snoezelen.

 

Vydáno: 10. 11. 2020 | Naposled upraveno: 10. 11. 2020 | Autor: Administrátor