Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.Zobrazit hlavní menu

Přijímací řízení do SŠ

Kritéria a počet přijímaných žáků do PRŠ pro rok 2021 - 2022.

 

Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2021-2022

Pravidla přijímacího  řízení vychází ze Školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění.

 

Přihláška

 • Přihlášky ke vzdělávání na střední škole je nutné odevzdat ředitelce střední školy do 1. března 2021 na formuláři SEVT . Následně bude každému uchazeči přiděleno registrační číslo.
 • K přihlášce je třeba přiložit lékařský posudek registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti a doporučující posouzení speciálně pedagogického centra.

 

Podmínky a kritéria pro přijetí ke vzdělávání v Praktické škole jednoleté

 • Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili:
 • povinnou školní docházku v základní škole či třídě zřízené podle § 16, odst. 9. Školského zákona
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání
 • základní vzdělání na základní škole a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 

Organizace přijímacího řízení

 • Ředitelka školy rozhodla o nekonání přijímací zkoušky. Uchazeči budou ke vzdělávání přijati výběrovým řízením na základě kritérií pro přijetí uchazečů.

 

Jednotná kriteria pro přijetí uchazečů:

 • Hodnocení výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
 • Doporučující posouzení speciálně pedagogického centra o potřebě vzdělávání ve škole, třídě dle § 16, odst.9. Školského zákona.
 • Posudek zdravotní způsobilosti od registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost.

 

V oblasti vzdělávací:

 • uchazeč má předpoklady k samostatnému zvládání jednoduchých manuálních činností
 • uchazeč uznává autoritu a respektuje jednoduché pokyny pedagoga
 • uchazeč má schopnost pochopit a dodržovat zásady bezpečnosti při
 • jednoduchých pracovních činnostech v hodinách povinné praxe

 

V oblasti sebeobsluhy:

 • uchazeč samostatně zvládá osobní hygienu
 • uchazeč má osvojené základní pravidla pro samostatné stolování
 • uchazeč má osvojené návyky bezpečného pohybu na ulici, přecházení komunikace

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obor Praktická škola jednoletá : 7

 

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

 • Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě a na webových stránkách instituce seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

 

Zápisový lístek

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

 

Ve Zlíně dne                                                                                    Mgr. Jana Gavendová

                                                                                                                      ředitelka

 

Příloha: Přihláška ke studiu na SŠ

 

                              

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Přihláška ke studiu na SŠ 2020-2021.pdf PDF287.63 kB
Vydáno: 23. 10. 2020 | Naposled upraveno: 11. 02. 2021 | Autor: Administrátor