Účast na projektech

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II (MAP II)

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zaměřený na spolupráci aktérů vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín, stanovuje priority a pomáhá k dosažení cílů vzdělávací politiky. Je zaměřen na kvalitní předškolní, základní a volnočasové vzdělávání, které má poskytnout rovné příležitosti a maximální rozvoj všem dětem.

Hlavním cílem projektu je zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a rovného vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

V projektu MAP II je ustaveno pět pracovních skupin, které se pravidelně scházejí minimálně 4x ročně. Do tohoto projektu je zapojena vedoucí SPC jako vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Tato skupina vede odbornou diskusi o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávání, posuzování konkrétních aktivit, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje opatření k nastavení rovných příležitostí a eliminaci selektivity, zabývá se problematikou přechodů ve vzdělávacím systému, usiluje o budování profesního společenství na území MAP a zajištění smysluplného profesního rozvoje učitelů v této oblasti, pracuje na zlepšení kariérového poradenství na ZŠ a zabývá se prevencí předčasných odchodů ze vzdělávacího systému. Usiluje o propojení sociální práce a práce s mládeží.

 

Projekt Metodická podpora sítě inkluzivních škol realizovaný Ústavem speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 1.11.2017 – 31.10.2020

 Cíle projektu:

 Ustavení a činnost CKP a inovace metodických materiálů zaměřených na poskytování podpůrných opatření žákům se SVP v režimu novely § 16 školského zákona.

 SPC se podílí na realizaci souvisejícího cíle, jímž je implementace již vytvořených metodik, návodů, praktických zkušeností vytvořených v gesci předkladatele projektu v minulosti (tzv. Katalogy) do podoby odpovídající a respektující platnou právní úpravu a z ní vyplývající model poskytování podpůrných opatření žákům se SVP. Tento cíl projektu reaguje na obrovskou poptávku pedagogů po metodické podpoře společného vzdělávání a konkrétně na cílenou poptávku po vytvořených produktech předkladatele projektu (viz dále).

 

 

Ukončené projekty:

 Projekt KIPR - Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj: Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze:
- zapojení se do sítě krajských metodiků a spolupracujících metodických pracovníků

 

Partnerství v projektu Esf

„Inovace čiností SPC při posuzování speciálně vzdělávacích potřeb“ (SVP) realizovaného Pedf UP Olomouc

     -  Tvorba Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb      

         (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením).

     -  Recenze Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb

         (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením).

 

     -  Metodologické ověření Katalogu v praxi – provedení diagnostiky u 25 klientů

        pro účely stanovení míry/hloubky SVP.

     -  Analýza prostorových aspektů služeb SPC – průběžný sběr dat o poskytnutí  

        služeb v roce 2011.

 

     -  Účast na pěti dvoudenních workshopech pracovních skupin.

     - SPC diagnostika a software DiagTis - účast na dvoudenním odborně

       vzdělávacím workshopu.

     - Dvoudenní setkání pedagogů školících se na metodiku práce dětí s LMP.

     - Účast na III. a IV. národní odborné speciálně pedagogické konferenci. Účast na

       pěti dvoudenních workshopech pracovních skupin.

 

Partnerství v projektu „Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ realizovaného SPC Kroměříž

     -  Realizace metodické podpory pedagogům škol, vedení kurzů a workshopů

        Témata kurzů:

                               - diagnostika dětí s poruchou autistického

                                  spektra/kombinovaného postižení;

 

                               - metodika strukturovaného učení/metody;

                               - práce s pomůckami;

                               - problémové chování.

                               - lektorování;

                               - završení projektu pracovním setkáním v Kroměříži.problémové

                                 chování.

 

Spolupráce na projektu Společnosti pro mukopolysacharidosu „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“, ve specifikaci –

Dítě s mukopolysacharidosou a vzdělávání.                         

      -  Tvorba metodiky posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků s

          mukopolysacharidosou (autorská práce).

      -  účast na I. národní konferenci „Vzdělávání dětí se vzácným onemocněním“;

      -  lektorování;  

      -  autorský příspěvek do sborníku.

 

COP Brailcom – účast v projektu – vzdělávání zrakově postižených.

 

Projekt RAMPS.

      - metodik pro SPC ve Zlínském kraji.

 

Partnerství v projektu podpořeného z Esf "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR" realizovaného Pedf UP Olomouc.

  - účast na odborných workshopech pro tvorbu Katalogu podpůrných opatření - dílčí     

    část pro žáky s mentálním postižením a oslabením  kognitivních funkcí;

  - autorská práce na jednotlivých podpůrných opatřeních Katalogu podpůrných

    opatření - dílčí část pro žáky s mentálním postižením a oslabením kognitivních  

    funkcí; 

 

  - autorská práce na Metodikách práce asistenta pedagoga

 

Všechny výstupy projektu (i ty, které byly vydány pouze v elektronické podobě) naleznete na webových stránkách www.vystupy.inkluze.upol.cz

Jedná se o výstupy potřebné k implementaci podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami do škol tak, aby odpovídaly novele školského zákona, která bude účinná od 1. 9. 2016.

 

 

Vydáno: 06. 11. 2020 | Naposled upraveno: 06. 11. 2020 | Autor: Administrátor